Stavební úřad patří mezi první instituci, kterou musíme navštívit, když se rozhodneme stavět nebo rekonstruovat. Právě na stavebním úřadu si vyřizujeme stavební povolení, ohlašujeme stavbu a další náležitosti související se stavbou. Stavební úřad je velmi důležitou součástí soukromého práva v České republice. Provede kolaudaci stavby a povolí její užívání.

Stavební úřad je v České republice jedna z kompetencí některých úřadů. Kompetenci stavebního úřadu vykonávají ty úřady, které jsou pověřeny výkonem státní správy podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Soustava stavebních úřadu České republiky se skládá z těchto stavebních úřadů:

● Obecné stavební úřady

Základní článek soustavy stavebních úřadu tvoří obecné stavební úřady. Obecné stavební úřady mají postavení orgánu státní správy s „univerzální“ působností ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu, sankcí a dalších záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny ostatním stavebním úřadům. Vydávají všechna rozhodnutí a opatření podle stavebního zákona s výjimkou ohlášení stavebních povolení. Za obecný stavební úřad se považují krajské úřady, magistráty měst, pověřený obecní úřad.

● Speciální stavební úřady

Tyto stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu. Výjimkou v jejich působnosti je rozhodování pravomoci ve věcech územního rozhodování. Tyto úřady postupují podle stavebního zákona, pokud zvláštní právní předpisy pro speciální stavby nestanoví jinak. Speciální stavebními úřady se rozumí úřad pro civilní letectví i leteckých staveb, drážní správní úřady, silniční správní úřady, vodoprávní úřady.

● Vojenské stavební úřady

Jinými slovy také újezdní úřady. Vojenské správní úřady vykonávají působnost stavebního úřadu na území vojenských újezdů. Tuto pravomoc vykonávají včetně pravomoci ve věcech územního rozhodování. Seznam vojenských újezdu podléhající vojenským stavebním úřadům upravuje příloha zákona č. 222/1999 Sb., p zajišťování obrany státu.

● Jiné stavební úřady

Jiné stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. Postupují ve své činnosti podle zákona. Zde patří stavební úřady ministerstva obrany, vnitra, spravedlnosti, průmyslu a obchodu.

Při výkonu své činnosti odpovídá za konání stavebního řízení, při kterém je vázán závěry rozhodnutí o umístění stavby. Pro dokumentaci platí, že je nutné, aby tato dokumentace byla zpracovaná fyzickou osobou. Způsobilost fyzické osoby musí být ověřená autorizací. Autorizace se může provést buď u České komory architektů, nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Při řízení o konání stavebního řízení dbá stavební úřad na dodržení platných zákonů a právních předpisů.