By: Dave Conner

Máte-li pozemek pro vaši stavbu, zdolali jste první krok k úspěšnému zahájení výstavby vaší stavby. Nyní vás ovšem bude čekat další fáze. Tou je zpracování projektu. Bez řádně zpracovaného projektu není možné zahájit samotnou stavbu.

Projektem se rozumí zpracovaný záměr či rozvrh, nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku. Nejčastěji se projekt využívá ve stavebnictví, managementu a u strojů. Také může znamenat časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu, nebo služby. Vytváření projektů se nazývá projektování. Člověk, který se zabývá projektováním, se nazývá projektant.

Ve stavebnictví je slovo projekt velmi hojně využívané. Protože právě ve stavebnictví je potřeba plánovat i koordinovat množství různých činností mnoha osob. Ve stavebnictví znamená návrh, zpracovaný do větších či menších detailů. Ve stavebnictví se rozlišuje ideový záměr, podprojekt, celkový projekt, a různé úrovně detailních stavebních projektů. Územní plánování užívá pojem generální plán, který tvoří závazný rámec pro všechny následující projekty a stavby v dané oblasti.

Takže v případě pozemku je potřeba oslovit projektanta, který nám zpracuje projekt naší stavby. Při výběru projektanta je důležité dát si pozor na to, aby měl potřebnou kvalifikaci. Proto vždy volte takového, který vlastní autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků, nebo vlastní autorizaci České komory architektů. U těchto osob je záruka správně zpracovaného projektu stavby.

Projekt se hodí nejen při stavbě, ale i při rekonstrukci domu. Je dále zpracován do projektové dokumentace, kterou musí mít každá stavba. Dokumentace je vždy kontrolována orgány státní správy. Vypracování projektu není zrovna nejlevnější záležitostí.

Náležitosti projektové dokumentace

Projektová dokumentace musí obsahovat podprojekt, projekt a podpis projektanta. Bez těchto věcí stavební úřad nevydá stavební povolení. Doba vypracování projektu se liší podle náročnosti stavby. Nejkratší doba zpracování je 14 dnů. U složitějších staveb může zpracování trvat i několik měsíců.

Předprojektová příprava projektu musí obsahovat investiční záměr, studii stavby nebo přípravné práce, dokumentaci pro územní rozhodnutí.

  • Investiční záměr

Jedná se o souhrn požadavků s námětovým řešením umístění stavby do lokality, o předběžnou bilanci potřeb a spotřeb. Dále se jedná o odhad nákladů, typy pro výběr staveniště. Objednatelem je investor.

  • Studie stavby a přípravné práce

Jedná se o prověření konkrétního staveniště, vhodnosti lokality, vlastností veřejných zdrojů a limitů území.

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí

Na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se dle stavebního zákona.

Projekt musí obsahovat dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro ohlášení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby. Sestavovat projekty není jednoduché. Jedná se o velmi zodpovědnou a časově náročnou činnost.