By: Stefano A.

Stavební povolení představuje důležitý dokument. Vydává se pro účely stavby i rekonstrukce. Je nezbytně nutné obstarat si u příslušného stavebního úřadu. Pravdou ovšem je, že nový stavební zákon, který platí od 1. 7. 2007, přinesl změny v oblasti povolování staveb. Podle něj je možné některé stavby stavět bez stavebního povolení, pouze na základě ohlášení stavby.

Asi každý z nás ví, co si má pod pojmem stavební povolení představit. V právním smyslu je význam pojmu stavební povolení složitější. Právo rozumí stavebním povolením povolení, které vydal stavební úřad, jako výsledek stavebního řízení. V něm jsou uvedeny podmínky realizace a užívání stavby, dále rozhodnutí o námitkách účastníku stavebního řízení.

Potřebuje se vždy v případech, kdy zastavěná plocha pozemku bude větší než 150 m2. Povinnost platí jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Ovšem domy, na které je nutné stavební povolení, může postavit jen stavební firma. Řízení o vydání stavebního povolení není jednoduché a vyžaduje spoustu dokladů.

Při vyřizování musíte spolu se žádostí předat i projektovou dokumentaci stavby. Nejjednodušší způsob, jak jej správně vyhotovit, představuje dodržení kroků vedoucích ke stavebnímu povolení. Jedná se o tři zásadní kroky, které napomůžou rychlému vyřízení stavebního povolení.

Formulář žádosti o stavební povolení

Formulář si vyzvednete na stavebním úřadě. Vyplníte údaje o sobě, pozemku, staveništi a případném využití sousedního pozemku. Dále údaje týkající se napojení na komunikaci a inženýrské sítě, zpracovatele projektové dokumentace, rozsah a účel stavby, předpokládaných nákladech, stavební firmě.

Podklady pro stavební povolení

K žádosti o stavební povolení přiložíte potřebné podklady – doklad o vlastnictví a věcném břemenu pozemku, plnou moc v případě zastupování stavebníka, stanoviska dotčených orgánů, údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, doklady o jednání s účastníky řízení, územní rozhodnutí, stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a technické infrastruktury.

Odevzdání dokladů a podkladů stavebnímu úřadu

Všechny připravené podklady odevzdáte příslušnému stavebnímu úřadu.

Vydání stavebního povolení trvá 30 – 60 dnů. Platí se za něj správní poplatek ve výši 300 – 3000 Kč.