By: woodleywonderworks

Hypoteční úvěr má svoji nezastupitelnou pozici v oblasti pořizování vlastního bydlení. Můžete jej také využít na rekonstrukci stávajícího bydlení. Hypoteční úvěr je speciální, převážně účelový úvěr. Tento úvěr řeší financování bydlení bez vytvořené finanční rezervy. Na trhu nalezneme celou řadu hypotečních úvěrů s různými vlastnostmi.

Díky úvěru tak může každý získat vlastního bydlení na míru. Hypoteční úvěr je úvěr s minimální úrokovou sazbou vzhledem k časovému horizontu, na který se uzavírá. Podílí se na úvěrovém trhu pro pořízení bydlení zhruba 1/3. Jedná se tedy o hodně využívaný úvěr. Získáme jej především od banky.

Kladete si otázku co je to hypoteční úvěr? Upravuje jej u nás Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb. Je určený fyzickým i právnickým osobám. Splácení hypotečního úvěru je zajištěno zástavním právem k nemovitosti na území České republiky. Zástavní právo k nemovitosti se vztahuje i na nemovitost rozestavěnou.

Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost. Ovšem není podmínkou využít pro zástavu financovanou nemovitost. Ručit za hypoteční úvěr lze i jinou nemovitostí. Hypoteční banky nabízejí ve své podstatě dva hypoteční úvěry – jedná se o účelový hypoteční úvěr, který je striktně vázán na investici do nemovitosti a neúčelový hypoteční úvěr, který se může použít na cokoliv.

Zákon o dluhopisech definuje hypoteční úvěr takto: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splácení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné“. Za hypoteční se úvěr považuje dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Zástavní právo je tak hlavním znakem všech hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěr je vysoce účelový úvěr.

Tím, že je hypoteční úvěr poskytovaný jako účelový, je nutné prokázat jeho účelovost. Účelovost hypotečního úvěru se vždy prokazuje výstavbou rodinného domu, bytu, bytového domu či rekreačního objektu. Za účelovost lze u hypotečního úvěru považovat i koupi pozemku nebo třeba přestavbu nebytového objektu na byty. Můžeme jej použít i na vypořádání dědictví či společného jmění manželů. Toto vše považují hypoteční banky za účel.

Pro koho je určen?

Žadatelem o hypoteční úvěr se může stát občan České republiky, starší 18 – ti let. O úvěr můžou zažádat i cizinci, kteří mají dlouhodobé povolení k pobytu. Banka bude u žadatele o hypoteční úvěr posuzovat zejména jeho bonitu. Bonitou se rozumí schopnost splácet. Nutné bude doložit i výši příjmů.

Výše hypotečního úvěru se pohybuje okolo 70 % z ceny zastavené nemovitosti. Minimální výše hypotečního úvěru tak činní 100 000 Kč. Maximální výši hypotečního úvěru si jednotlivé banky stanovují individuálně. V určitých případech banky poskytnou hypoteční úvěr ve výši až 100 % z ceny zastavené nemovitosti. Toto se však stává pouze ojediněle.

Doba splatnosti hypotečního úvěru se pohybuje v rozmezí 15 – 20-ti let. Jedná se o optimální dobu, kdy je poměr mezi výší splátky a náklady na úvěr nejlepší. Hypoteční úvěr se splácí pravidelnými měsíčními anuitními splátkami. Anuitou je splácená umořovaná půjčka současně s úrokovou platbou. Poměr anuitní splátky se každou splátkou mění.

Úroková sazba hypotečního úvěru je nižší než u ostatních úvěru. Úroková sazba je procentní vyjádření navýšení vypůjčené částky za určité časové období. Pro hypoteční úvěr se využívá úroková sazba roční. Jedná se o finanční odměnu věřitele za vypůjčení peněz.