Stavební dozor je nedílnou součástí všech staveb. Provádí kontrolu dělníků, jestli odvádějí svou práci správně. Zároveň kontroluje stavbu. Stavebním dozorem se rozumí osoba, která má pověření k provádění stavebního dozoru.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební zákon označuje pojmem stavební dozor kontrolu provádění stavebních prací. Musí být všude, kde se provádí stavba svépomocí. Vede se zejména z důvodu zajištění stavby podle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem. Smyslem je zajištění správného a bezpečného provádění stavebních prací.

Stavební zákon říká, že stavební dozor je kontrolní činností. Tuto činnost provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace stavby i užívání stavby. Stavební dozor, jako kontrolní činnost provádí i fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník provádějící stavbu svépomocí. Musí splňovat kvalifikační požadavky dle stavebního zákona, které jsou stanoveny v paragrafu 2 , odstavce 2 písmena d.

Dle § 2 zákona č. 183/2006 Sb., se stavebním dozorem rozumí „odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí.“ „Tento dozor musí být vykonáván osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.“ Stavební zákon tak velmi přísně vymezuje povinnosti. Ani požadavky na kvalifikaci není jednoduché splnit.

V dnešní době se každopádně vyplatí mít stavební dozor. Již při prvním zamyšlení je vhodné znát názor odborníka. Odborníkem, který nám bude poskytovat názor na realizaci stavby, by neměl být člověk neznalý stavebního prostředí v České republice. Odborný názor ať už se jedná o výběr lokality, územní plánování, projekt stavby, provádění stavy i její užívání, je nejlepší získat od stavebního dozoru.

Náplní samostatné činnosti stavebního dozoruje je především:

  • Konzultace v oblasti projekčních prací, nebo přímo provádění projekčních prací
  • Kontrola správnosti projektové dokumentace
  • Jednání s úřady ve správním řízení s cílem získat Stavební souhlas, popřípadě stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon.
  • Kontrola vlastního provádění prací
  • Konzultace v oblasti smluvních vztahů a cenových nabídek
  • Kontrola fakturovaného množství materiálu včetně správnosti množství a ceny
  • Vedení pravidelných kontrolních dní, vyhotovování zápisu z každého kontrolního dne
  • Příprava na řízení ohledně kolaudace stavby

Stavební dozor není vhodný jen svou kontrolní činností. Náplň práce je velmi různorodá a nelehká. Stavební dozor se nám při provádění stavby hodí i z jiných důvodu. Dohlédne na to, aby byla stavba správně provedená. Tím pádem je zajištěno, že investice do stavby bude účelná.

Dalším důvodem proč si najmout stavební dozor je i fakt, že velice dobře rozumí zákonům a normám, které musí být při stavbě dodrženy. Stavební normy se totiž velice často mění. Součástí práce je mít přehled o změnách. A v neposlední řadě je pojistkou při provádění stavebních prací a kolaudaci stavby.